P1010014

Naše stavební společnost provádí práce ve vysoké kvalitě jako kompletní dodávky stavebních prací. Hlavní činností společnosti je realizace dopravních staveb včetně zemních prací (komunikace, chodníky, parkoviště apod.), dále pak inženýrské stavby (kanalizace, vodovody, vodohospodářská díla). K realizaci zakázek má firma dostatečné technické vybavení. 

 

Společnost úspěšně splnila a plní požadavky a kritéria certifikace dle norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:1997, a má zaveden systém managementu BOZP v návaznosti na požadavky OHSAS 18001:1999.

 

Mezi naše významné zákazníky patří především Statutární město Mladá Boleslav, ŠKODA AUTO a.s., Ředitelství silnic a  dálnic, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, regionální společnosti a další státní organizace.

 

Nejvyšší prioritou naší společnosti je spokojený zákazník, který si nás vybral s očekáváním splnění svých přání a potřeb a to i s ohledem na finanční možnosti. Prohlubovat důvěru ke stávajícím zákazníkům a veřejnosti chápe naše společnost jako trvalý proces i jako trvalý zdroj prosperity. 


a7280790 200

 

Dopravní stavby

Výstavba, opravy a odvodnění silnic a dálnic, místních komunikací, lesních a polních cest, výstavba křižovatek, propustků, protihlukových zdí a valů, protierozních prvků.

Více o dopravních stavbách...     

p1080468 200

 

Inženýrské sítě

Zajišťujeme kompletní dodávky v oblasti výstavby a rekonstrukcí kanalizačních a vodovodních řadů včetně přípojek a dalších činností souvisejících s výstavbou inženýrských sítí. 

Více o inženýrských sítích...

drtic v 200
 

Recyklační linka

Drcení betonových, asfaltových a jiných odpadů, třídění stavebního recyklátu dle požadovaných frakcí, komplexní recyklace včetně počáteční demolice. 

Více o recyklační lince....

P3070028 200

 

Geotechnické stavby

Zakládání pozemních a inženýrských staveb, vrstevnaté zásypy, geomříže, gabionové konstrukce, veškeré zemní práce, úpravy podloží, výstavba dřevěných, ocelových, železobetonových i předpjatých mostů, monolitické konstrukce pro všechny druhy staveb, výstavba kabelovodů a kolektorů. 

kontroly zkousky 

Kontroly a zkoušky

Zkoušky kontroly zhutnění podloží násypů nebo zářezů, zkoušky kontroly zhutnění zásypů rýh po položení inženýrských sítí.

bet recykl 200

 

 

Prodej stavebního materiálu

Prodej stavebního materiálu, betonového a asfaltového recyklátu, atd.