H-INTES s.r.o. je stavební společnost s mnohaletou tradicí. Vznikla v roce 1998 transformací firmy Horák, stavy dopravní, jenž působila na stavebním trhu od roku 1991.

 

 

Kontakty:  

Adresa: Pod Borkem 319, 
293 01 Mladá Boleslav
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonická spojení:

+420 326 716 040 - recepce
+420 724 123 228 - gsm
+420 326 716 041 - fax

Etický kodex společnosti H-INTES slouží jako podklad pro všechna podniková jednání a rozhodnutí v rámci podniku. Je základem pro morální, etické a právně bezvadné chování všech zaměstnanců koncernu a má předcházet chybám a zároveň podporovat dodržování hodnot a principů. Dodržování těchto hodnot a principů platí pro každého zaměstnance společnosti H-INTES bez ohledu na jeho zaměstnanecký poměr, pozici a místo výkonu zaměstnání.

Dalším cílem etického kodexu je neustálý další vývoj a optimalizace procesů ve společnosti H-INTES s ohledem na zajištění kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnost práce.

Hodnoty a zásady etického kodexu

- Při všech obchodních jednáních a rozhodnutích společnost H-INTES striktně dodržuje a respektuje platné zákony, předpisy, směrnice, standardy a zvyklosti.

- Pro společnost H-INTES je prioritou dodržování transparentního a čestného chování na trhu. Netoleruje omezování volné konkurence a porušování konkurenčního a protikartelového prostředí.

- H-INTES bojuje proti každé formě korupce, podplácení a přijímání darů. Všem zaměstnancům je přísně zakázáno jak přímé, tak i nepřímé nabízení a přijímání výhod, pokud by tím měly být ovlivněny obchodní transakce nedovoleným způsobem nebo by tím mohl byť jen vzniknout takový dojem.

- H-INTES nikdy netoleruje diskriminaci v žádné její podobě a podporuje rovné příležitosti a stejné zacházení, bez ohledu na barvu pleti, národnost, sociální původ, jakékoli postižení, sexuální orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení jakož i pohlaví a věk. Osobní důstojnost, soukromí a osobní práva každého jedince jsou respektována. Ponižující zacházení s pracovníky, například psychickým nátlakem, sexuálním obtěžováním nebo podobnými způsoby, nebude tolerováno.

- společnost H-INTES poskytuje rovné příležitosti všem, nepřipouští diskriminaci nebo obtěžování. Poskytuje zaměstnancům možnosti dalšího vzdělávání, které podporuje jejich pracovní rozvoj, poskytuje bezpečné a zdravé pracoviště s důrazem na oblast ochrany zdraví při práci a pracovní bezpečnost. Systematické sledování a odpovědné chování v nebezpečných situacích, nebo přímo vyvarování se úrazům na stavbách, posilují vědomí pracovníků o bezpečnosti práce a zesilují preventivní účinky opatření k vyvarování se úrazům.

- společnosti H-INTES podporuje vybrané organizace a instituce s humanitárním, společenským, obecně prospěšným, vzdělávacím nebo kulturním cílem.

- jednání společnosti H-INTES je orientované na zákazníka. Pod obsáhlým pojmem kvalita rozumí H-INTES kvalitu provedení (projektu, produktu nebo služby), dodržování termínů, flexibilitu, jakož i naplnění technických a ekonomických cílů. H-INTES chce u zákazníků dosáhnout prostřednictvím svých aktivit vysoké míry užitku a spokojenosti.

- společnost H-INTES zohledňuje při svých obchodních rozhodnutích a při hospodaření se svými zdroji a svou infrastrukturou otázky životního prostředí a sociální otázky. H-INTES usiluje, aby minimalizoval zatížení životního prostředí a kontinuálně vylepšoval ochranu životního prostředí.

- společnost H-INTES dbá také při výběru svých obchodních partnerů, dodavatelů atd. na dodržování zásad stanovených v tomto etickém kodexu, aby bylo možno zajistit jejich bezvadné a komplexní dodržování v rámci celého provozu společnosti.